phentermine makes me sleepy, allergic reaction to tramadol, does zoloft make you sleepy